Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
Regulamin portalu intenetowego www.chrzest966.pl - Chrzest966

Regulamin portalu intenetowego www.chrzest966.pl

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „Chrzest966.pl”

§1

 1. Niniejszy „Regulamin portalu internetowego Chrzest966.pl, zwany dalej „Regulaminem”: określa warunki korzystania z Portalu internetowego „Chrzest966.pl”, zwanego dalej „Portalem”, a w szczególności uprawienia i obowiązki użytkowników oraz prawa i obowiązki administratora Portalu, którym jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Administratorze Portalu – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13,
 2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Portal,
 3. Redaktorach – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Narodowe Centrum Kultury odpowiedzialne za prowadzanie Portalu, w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie, wsparcie techniczne użytkowników oraz nadzorowanie przestrzegania Regulaminu przez użytkowników,

§2

Portal ma na celu informowanie o wydarzeniach organizowanych w całej Polsce w ramach obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. Portal zawiera wyszukiwarkę. Podane na portalu dane są orientacyjne.

§3

 1. Właścicielem i administratorem Portalu jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie (01-231) przy ul. Płockiej 13.
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: redakcja@chrzest966.pl.

§4

Dostęp do Portalu jest bezpłatny.

§5

 1. Portal przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)
 2. Poprzez potwierdzenie oświadczenia na Portalu o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych użytkownika.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13.
 4. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie będą udostępnianie innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawienia, uzupełnienia, zmiany oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 6. Szczegółowe zasady polityki prywatności zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§6

Użytkownik ma prawo:

 1. umieszczać na Portalu informacje o wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski  przez instytucję, której użytkownik jest reprezentantem lub takich, których jest inicjatorem/koordynatorem, za prawdziwość, rzetelność oraz poprawność danych zamieszczanych przez Użytkowników Administrator nie ponosi odpowiedzialności,
 2. przeglądać wydarzenia i inne treści zamieszczone na Portalu,
 3. drukować materiały promocyjne, dostępne do pobrania na portalu,
 4. zgłaszać Administratorowi nadużycia,

§7

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 1. poszanowania autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, o których mowa w odrębnych przepisach,
 2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników,
 3. zgłoszenia Redaktorom zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, problemów i uwag związanych z usługami świadczonymi w ramach Portalu.

§8

 1. Treści opublikowane przez Administratora w Portalu, udostępniane są przez Administratora na warunkach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL), z wyjątkiem przypadków, gdy zastrzeżono inaczej.
 2. Licencja wymieniona w ust. 1 umożliwia Użytkownikom kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie udostępnionych utworów pod warunkiem każdorazowego przywołania autora (uznania autorstwa).
 3. Wykonując czynności wskazane w ust. 2 każdorazowo należy podać informację o dacie powstania / publikacji pierwowzoru.
 4. Istnieje możliwość publikowania poszczególnych treści na warunkach innych licencji, pod warunkiem, że użytkownik wskaże i wyjaśni jej warunki.
 5. Administrator Portalu zastrzega sobie możliwość promocji wybranych wydarzeń na portalach należących do Narodowego Centrum Kultury, w szczególności na portalach www.nck.pl oraz wydarzeń, na które koszt wstępu nie przekracza 20 zł na portalu www.kulturadostepna.pl.

 

§9

Publikując treści na Portalu Użytkownik:

 1. oświadcza i zapewnia, że jest autorem bądź posiada licencję na publikację nadsyłanych przez siebie utworów wraz z prawem sublicencji;
 2. udziela Administratorowi Portalu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
 1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji Creative Commons – Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

 

§10

Ogólne zasady dodawania treści przez Użytkowników:

 1. Warunkiem przekazania informacji dotyczącej wydarzenia związanego z 1050 rocznicą Chrztu Polski jest podanie:
  1. pełnej nazwy Organizatora Wydarzenia,
  2. adresu poczty elektronicznej Organizatora Wydarzenia,
  3. adresu oraz nr telefonu Organizatora Wydarzenia,
  4. pełnej nazwy Wydarzenia,
  5. miejsca i czasu Wydarzenia,
  6. krótkiego opisu Wydarzenia (max 1000 znaków ze spacjami)
  7. potwierdzenie oświadczenia o prawdziwości ww. danych,
  8. potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu.
 1. Informacje o Wydarzeniach przyjmowane są tylko w ramach internetowego formularza „dodaj wydarzenie”.

 

§11

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Redaktorów portalu, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie usunie zamieszczone treści Użytkownika.

§12

Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

§13

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.
 2. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu,
 2. przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu,
 3. opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu,
 4. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.),
 5. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika

§14

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkownika.

§15

Administrator portalu ma prawo nie publikować, usunąć lub zmodyfikować każdą zamieszczoną treść, naruszającą ogólnie przyjęte normy etyczne i moralne oraz niezgodną z przepisami prawa lub zweryfikowaną negatywnie przez Redakcję portalu.

§16

Administrator zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§17

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.

§18

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§19

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

§20

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2016 r.

http://chrzest966.pl/co2-extraction-2021315/